خاموش کردن آتش در دلفارد به همت نیروهای امنیتی گردان امنیتی امام علی (ع) جیرفت

388