سمینار ذهن برتر

3,743

با محمد سیدا ( مرد حافظه ایران )می توانید در این 3 ساعتِ پویا و هدفمند تا میزان قابل توجهی: حافظه خود را تقویت نمایید. دو نیم کره مغز را فعال نمایید. تمرکز و دقت خود را افزایش دهید. سرعت مطالعه خود را حداقل 2 برابر کنید. با تمرینات اکسیژن رسانی و تنفس صحیح آشنا شوید. و + سرعت مغز خود را اندازه بگیرید و با سرعت مغز مردان حافظه جهان مقایسه نمایید. zehnebartar.com