نقد حقوقی نامۀ شمارۀ 20511 مورّخ 1399/01/26 نظام فنی و اجرایی کشور

141
حقوق احداث 4 دنبال‌ کننده
ادامه قراردادهای جاری در شرایط کرونا با حضور علی قره داغلی (کرشناس( مهندس حمید حسین‌زاده (کارشناس) مهندس امیر احمدی مطلق (کارشناس مجری) اهم مطالب: بررسی مکاتبات تمامی تشکل ها درباره کرونا جواز صحت نامه موصوف ساختار قانونی نامه موصوف اشاره به شرایط هاردشیپ امکان ایجاد حق برای پیمانکاران و مشاوران پیشنهادات #نظانم_فنی_و_اجرایی #نظام_فنی_اجرایی #کرونا #تاخیرات #هاردشیپ
حقوق احداث 4 دنبال کننده
pixel