داغترین‌ها: #Copa America 2019

شهید مطهر / کاری از معاونت سیاسی سپاه

859

شهید مطهری به عنوان عالمی مجاهد و مبارز در عرصه مبارزه با جریان انحراف و التقاط، جان خویش را نیز در این راه تقدیم کرد.