هانسی: فلسفه ی رشد مداوم | افشین والی نژاد | تداکس جوانان تهران

167

ژاپنی ها چگونه تواسنتند درکم تر از ۵۰ سال پس از جنگ جهانی اول و با خاک یکسان شدن، به سومین قدرت اقتصادی جهان بدل شوند؟ آیا می شود راهکاری را برای رشد مداوم پیدا کرد؟