راهنمای نرم افزار کارنامه بیست

338

راهنمای استفاده از نرم افزار کارنامه بیست نرم افزار ثبت نمرات مستمر و انواع کارنامه های دبیرستان -کارنامه های متنوع و زیبا -تجزیه و تحلیل نمرات -گزارشات آماری ، نموداری و مقایسه ای -امکان انتقال نمرات از دانا -اختصاص شماره صندلی -ثبت موارد انضباطی -طراحی سربرگ امتحانی ، دعوت نامه، رضایت نامه و تعهدنامه و سایر فرم های مورد نیاز -ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا -ارسال پیامک نمرات -ارسال پیامک غیبت و تاخیر دانش آموزان آدرس سایت http://www.karname20.com