صبر و تحمل - مادران بیچاره وقتی نداری میگی نداری اما...

289

صبرو تحمل در نهایت اندازه ای دارد . اما در نهایت اغلب اوقات تغییری ایجاد نخواهدکرد

simava
simava 20 دنبال کننده