آیا بزرگسالان به سلبریتی‌ها اعتماد دارند؟

152

پژوهشی در امریکا انجام شده که می‌گوید اعتماد بزرگسالان به سلبریتی‌ها کم است. بر این اساس، سلبریتی‌ها اغلب می‌توانند نظر افرادی با آرای متزلزل را به خود جلب کنند!