سیزدهمین جلسه عصر علوم انسانی - امیرحسین سادات

251

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: علل تضعیف حقوق و معیشت کارگران در ایران. 3 آبان 1396