گفتار 66 ” جانهای مستبد “

145
چگونه جانهای مستبد، جاهل و حق گریز سرنوشت مردم جهان را به پرتگاه فنا می برند ؟
pixel