دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 54

24

شماره پنجاه و چهار-1398/02/17 در برنامه شماره پنجاه و چهارم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و حق مسکن کارگران افزایش یافت 2-دقت و سختگیری بیشتر در دادن وام و تسهیلات بانکی و اعتباری متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi