لاله زار: ماکان بند و هیراد دیگر خوانندگی نکنند

23,711
این هفته بیشتر به فکر جیب شما بودیم و به فکر حوصله تان، ضد پیشنهادهایمان بیشتر از پیشنهادهاست، بس که اثار سطحی در بازار فرهنگ و هنر زیاد شده
pixel