نحوه ارزیابی بینش پژوهان در دوره ملی بینش مطهر دانشگاه آزاد اسلامی

1,251
در این ویدیو آقای دکتر محمد نیرو معاون توانمندسازی و سامان دهی مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تبیین نحوه ارزیابی بینش پژوهان در دوره ملی بینش مطهر پرداختند
pixel