تجربه آقای بابکیان پور از آکادمی تحلیل آماری ایران

198

آقای امیر عباس بابکیان پور کارشناسی ارشد مدیریت شهری و از قدیمی ترین دانش پژوهان آکادمی تحلیل آماری می باشند. آقایان بابکیان پور با طی کردن همه دوره های تحلیل کیفی و کمی آکادمی تحلیل آماری یکی از برترین خبرگان برای ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشی در استان همدان می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر از ایشان با آکادمی تماس گیرید www.analysisacademy.com