بازی های رایانه ای_ورزشی

207

بازی های رایانه ای_ورزشی بستری برای نشاط و رقابت سازنده ؛ در این ویدیو از بازی یک بازی رایانه ای_ورزشی به منظور آموزش و ایجاد رقابت در ورزش های رزمی استفاده شده است.