دیدار با مدد جویان کمیته امداد

56
دیدارعباسعلی پور بافرانی. معاون فرماندار.بخشدار مرکزی. رییس کمیته امدادبا مدد جویان کمیته امداد در روستاهای شهرستان نایین @Payamemafakher Payamenaein.ir
pixel