اصطلاح lion's share

25
بخش عمده، بزرگترین سهم، بزرگترین سهم همه ی چیزی، تمام As usual, the lion's share of the budget is for defense. طبق معمول، سهم عمده از بودجه برای دفاع است
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel