دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران به همراه نظرات شرکت کنندگان

124