هایلایتـ Overwatch | شخصیت Reaper | پلیر بکتاشـ

91
4 کشته با Reaper با استفاده از Ultimate | تنظیمات گرافیکی Ultra | پلیر و رکود بکتاشـ®
pixel