سفر مشهد توانیابان رعد الغدیر -قسمت دوم

324
سفر زیارتی مشهد توانیابان موسسه رعد الغدیر با 120 زائر معلول جسمی حرکتی - مهر ماه 94
pixel