گروه محیط زیستی دشتبان

424

سمن محیط زیستی دشتبان گروهی مردمی است که در طالقان فعالیت میکند .این گروه باهمت وپشتیبانی انجمن زیست محیطی پاما شکل گرفت و اکنون بافعالیت های خود در کنار مامورین محیط زیست منطقه توانسته اند درامر آموزش و آگاهی مردم در امور مختلف محیط زیست و حفاظت از حیاط وحش طالقان تاثیر به سزایی بگذارند طوری که در این چند سال اخیر به واسطه آگاهی مردم وفعالیت دشتبان جمعیت وحوش منطقه فزونی یافته است .

علی شهبازی

علی شهبازی

4 سال پیش
عالی عالییییییییییییییی خواهشا بیا فیلممم ببین بخند رای بده