آشنایی با اندنوت برای دانشجویان ارشد روان شناسی بخش اول

574
در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان و برای پروژه های پایان ترم درس "آموزش سواد اطلاعاتی" زیر نظر دکتر رحمان معرفت این راهنمای آموزشی توسط خانم ها آتوسا شیدفر و فهیمه علیرضایی (دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه شده است وهدف آن آموزش نرم افزار اندنوت می باشد. این ویدئو، دربردارنده بخش اول (part 1) است.
pixel