زردارو : مصاحب عه!

138
همه تون میدونید(یا خواهید دونست) که در سری اپیزود های زردارو به جنبه های جنجال برانگیز حوزه دارو میپردازم. این قسمت رفتم به سراغ یکی از تاریخی ترین مکان های شهر اصفهان و نظر مردم رو درباره ی کرونا، واکسن و اعتمادشون به کالای ایرانی رو جویا شدم. این شما و این قسمت دوم زردارو.
pixel