مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه چهارم

1,044
توابع دستکاری تصویر در OpenCV کشیدن اشکال هندسی ماتریس های تبدیل جابه جایی چرخش تغییر اندازه هرم تصاویر بریدن و crop تصاویر
pixel