مقایسه دور دنیل ریکاردو و پیر گسلی در مرحله تعیین خط گرندپری کانادا 2019

229

فرمول یک ایران - مقایسه دور دنیل ریکاردو و پیر گسلی در مرحله تعیین خط گرندپری کانادا 2019 - تفاوت تنها 0.008