روزانه 20 تن از ارتشی های آمریکا خودکشی میکنند

303
جنایات ارتش آمریکا و صهیونیزم و عذاب وجدان و احساس پوچی سربازان ارمغان تمدن آمریکایی صهیونیستی که در آن نفی خداوند و حسابرسی اعمال انسانها توسّط او پس از مرگ اصل شمرده میشود
pixel