6 دقیقه طوفانی از ناگفته های حاج سعید قاسمی درباره روزهای پایان جنگ

419

6 دقیقه طوفانی از ناگفته های حاج سعید قاسمی درباره روزهای پایان جنگ چه شد که 3 شب بعد از پذیرش قطعنامه 598 از جنوب تا غرب چندین شهر به راحتی دست عراقی ها و منافقین افتاد؟ روحانی که مسئول پدافند جنگ بود باید جواب بده گردنه پاتاق که در جنگ های جهانی سقوط نکرده بود، چطور اون زمان سقوط کرد؟ هاشمی در نماز جمعه دروغ بزرگی گفت که ما از قبل برای عملیات مرصاد آماده بودیم آقای برجام زاده! یادتان رفته بعد پذیرش قطعنامه به اندازه 8 سال جنگ اسیر دادیم؟