آموزش کار با گروپ پالیسی ها

263

در این جلسه با Group Policy- GPO آشنا میشویم. در مورد لزوم کار کردن با آنها بحث میکنیم و به صورت عملی تنظیمات GPO را روی کامپیوتر مان انجام میدهیم.