دیالوگ های درخشان - روز سوم

853

فیلم «روز سوم» روایت دفاع جوانان خرمشهری از بخش غربی شهر در مقابل تجاوز نیروهای عراقی در سال ۱۳۵۹است . در لحظه ای که این جوانان از کانالی به عنوان استتار استفاده می کنند و محاصره نیروهای عراقی هردم تنگ تر می شود هریک از آنان آخرین درخواست های خود را با تلفن برای شخصی در آن سوی خط بی سیم مطرح می کنند .

Super_Clip
Super_Clip 604 دنبال کننده