ماموت/ وزنه های تعادل چرخ لاستیکی- جرثقیل خزنده

584

پویانمایی جابه جایی وزنه های تعادل چرخ لاستیکی، جرثقیل خزنده ماموت- جهت حداقل فضای جابه جایی ( این پویانمایی به صورت بی صدا می باشد )