شهید حسن باقری در خصوص شعار مرگ بر آمریکا

314
صوت شهید حسن باقری در خصوص شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و اینکه این شعارها چه اثرات و چه تعهداتی دارد. این شعار فقط حرف زدن نیست بلکه عمل می خواهد
pixel