مدرسه مجازی شفافیت | پخش زنده و آرشیو جلسات شورا

181

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، به موضوع «پخش زنده و آرشیو جلسات در شوراها» پرداخته ایم.