گفتار83”سخنی درباره امام علی“-فکر و تعقل در تفکر اسلامی

177

سخنی درباره امام علی (ع) ، آیا دانشمندان برای هستی معنایی نمی یابند؟!