چگونگی تولید انرژی الکتریکی توسط پانل خورشیدی

4,177

چگونگی کارکرد پانل های خورشیدی برای تولید انرژی: یک سلول خورشیدی کوچکترین بلوک های ساختمانی از سیستم های فتوولتائیک است. یک سلول فتوولتائیک تنها می تواند حدود 1 تا 2 وات برق تولید کند. این انرژی خیلی کمتر از حدی است که بتوان در خانه و یا مقاصد تجاری استفاده کرد. برای افزایش بازده برق خورشیدی، چند سلول های فتوولتائیک الکتریکی متصل به هم به شکل یک پانل فتوولتائیک و یا ماژول های فتوولتاییک استفاده م.

الک تیک
الک تیک 78 دنبال کننده