عشق بيمارگونه چيست؟

301

دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * مشخصه‌هاي انتخاب نامناسب: فقدان واقع‌بيني، عدم تناسب، دسترسي ناپذيري