کودکان کار اینستاگرام

166

برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت و گو با موضوع کودکان کار اینستاگرام. با حضور :دکتر فرشید یزدانی (مدیر انجمن حمایت از حقوق کودکان) و دکتر بیوک تاجری (پژوهشگر و محقق آسیب های اجتماعی)