روش قدرتمند تغییر باورها

1,596

تمام اتفاقات زندگی ما زیر نظر باورهایی است که درون ذهنمان ایجاد شده است. هر گونه درآمد و روابط و شرایطی را که درک میکنیم به دلیل باورها و عقاید ما است. همان گونه که باورهای قدیمی ما را به سمت اتفاقات هدایت میکنند. میتوانیم باور های جدیدی ایجاد کنیم و اتفاقات جدیدی را تجربه کنیم. با این روش به سرعت باورهایمان را عوض کنیم.