چرا زبان اسپرانتو بر انگلیسی ارجحیت دارد؟

844

چرا نمی توان انگلیسی را مناسب ترین زبان در روابط بین الملل دانست؟ صحبت های کلود پیرون (Claude Piron) فرانسوی با عنوان «چالش زبانی: مواجهه با واقعیت» و دفاع از زبان اسپرانتو که به طور تخصصی در جهت ارتباطات بین الملل طراحی شده است. (همراه با زیرنویس انگلیسی)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده