گاز گرفتگی در خودرو

20,891

عدم رعایت نکات ایمنی و روشن کردن پیک نیک باعث فوت رانندگان می شود