خداوند میگوید : آیا مرا دوست داری ؟

74

آیا من و شما خداوند را دوست داریم ؟ آیا بهش ایمان و باور داریم ؟ آیا فقط به خاطر اینکه سلامتی داریم ثروت داریم و احساس خوبی داریم از خداوند رضایت داریم ؟ حتما تماشا کنید موسسه هم اندیشی کرال NaserKral.com

NaserKral 6 دنبال کننده
pixel