آموزش توانیابان (معلولین جسمی حرکتی)، کلید توانمندسازی حرفه ای آن ها

227
موسسه نیکوکاری رعدالغدیر ارائه دهنده خدمات صددرصد رایگان آموزشی، توانبخشی، کارآفرینی، درمانی و دندانپزشکی به معلولین جسمی و حرکتی (غیرذهنی) http://raad-alghadir.org
pixel