الگوی ذهنی درد و درمان

399

الگوی ذهنی درد و درمان، الگوی غلط ذهنی است که باعث از دست رفتن وقت میشود و یکی از دلایل اصلی به تعویق انداختن کارها است. چرا زمانی که میتوانیم از زندگی لذت ببریم باید درد بکشیم؟