مرکز فرهنگی شان اوکسی

147
ایده مرکز ایده مرکز، چهار بلوک مجزا از هم است که از پایه ای مشابه بیرون آمده و به نحوی شکل گرفته که باغی با چهار حیاط خلوت به وجود آورده است. سه نوع پنجره های دایره ای در اندازه های متفاوت وجود دارند و نورهای سقفی که از پوسته ی بتنی بیرون زنده اند: روزنه های کوچک در سطح چشم، پنجره های متوسط در سطح دید میز و دهانه های وسیع تر در مقیاس بدن، نقاط ارتباطی بین دنیای درون و دنیای وسیع بیرون از بناست.
pixel