لاله زار

1,094

مگه میشه رویا رو از ما گرفت مگه میشه این آرزو ها رو کشت گذشته گذشته ولی بعد از این نگو میشه آینده ما رو کشت

pixel