سر روحانی کلاه رفت...!!! (کلاه انگلیسی)

1,100

رئیس جمهور:بعضی ها می گفتند در مذاکره سر شما کلاه می گذارند،ما گفتیم چون عمامه داریم نمی توانند! (اشتباه میکنید آقای روحانی.این کلاه گشاد،سالها پیش بر سر شما نهاده شد)