کلیپ ظهور امام زمان عج

4,167

قرن پانزدهم هجری خورشیدی در سال 1400 آغاز می شود! برای فهمیدن اینکه ظهور امام زمان خیلی نزدیک است ، کافی است به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده و اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده است ...انشالله با آمادگی به قرن ظهور امام زمان وارد می شویم و به استقبال ِتولد دوباره بشریت می رویم

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
pixel