دانشمندان مسیحی که توسط کلیسا زنده زنده سوزانده شدند

284

دانشمندان مسیحی که توسط کلیسا زنده زنده سوزانده شدند(با سند مسیحی)\ مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی: http://islamquest.net