کارآفرینی بانوان

9,825

ویژگی های بانوان در زمینه کارآفرینی و ساختن آینده های زیبا از کلام سرکار خانم هادی بانوی موفق ایران ایشان که از افتخارات ایران هستند در زمینه توانایی بانوان می گویند.