مزایای سیستم نسخه نویسی الکترونیکی

262
در کلیپ فوق اطلاعات و آمار قابل توجه در خصوص نسخه نویسی سنتی در نظام درمانی کانادا و مزایای استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی ارائه شده است.
pixel