سه خصلت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و آرزوی خلیفه دوم

153

سه خصلت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که خلیفه دوم آرزوی داشتن یکی از آن ها را داشت! 24 رجب ؛ فتح خیبر به دست امیرالمؤمنین علیه السلام